தினமொருசொல்

Misanthrope – மனிதகுல விரோதி / மனிதர்களை வெறுப்பவர்

உச்சரிக்கும் முறை: MISS-un-throhp (மிஸ்சன்-துரோப்)

  • Living in a crime-filled city will turn anyone into a nervous misanthrope.
  • The shop owner is a misanthrope who will not even talk to the members of his own family.
Advertisements