தினமொருசொல்

Presentiment – ஏதோ நடக்கப்போகிறது என்றுணர்த்தும் உள்ளுணர்வு.

உச்சரிக்கும் முறை: pre·sen·ti·ment (ப்ர-சென்-டி-மன்ட்)

  • As soon as Karthi saw the man with the gun approaching, he had a presentiment his life was in risk.
  • As soon as Pooja had a presentiment of danger, she decided against going into the dark house alone.
Advertisements