தினமொருசொல்

Insipid – இரசனையற்ற / ருசியற்ற / விருப்பமற்ற

உச்சரிக்கும் முறை: in·sip·id (இன்-ஸிப்-ட்)

  • When you present, please do not be an insipid speaker who makes everyone fall asleep!
  • Even the greatest actor in the world could not make this insipid role exciting!
  • The soup lacks the right seasoning and tastes insipid.
Advertisements