தி

Enervate – பலவீனப்படுத்து / உடலளவிலோ (அ) மனதளவிலோ பலவீனமாதல்

உச்சரிக்கும் முறை: en·er·vate (இனர்-வேட்)

  • The surgery really enervated him for weeks afterwards.
  • The alcohol appeared to enervate Raja’s ability to focus at work.
  • The bullet wound did not enervate the suspect enough to slow him down during the chase.
Advertisements