தினமொருசொல்

Tempestuous  – படுபயங்கரமான / சூறாவளிக்காற்று / உணர்ச்சி (கோபம்) கொந்தளிக்கும்

உச்சரிக்கும் முறை: -tem·pes·tu·ous (டெம்-பெஸ்-டு-அஸ்)

  • My father’s tempestuous mood often leaves my mother in tears
  • Three days of tempestuous thunder and rain kept us trapped in the house.
  • The tempestuous winds easily uprooted the huge tree from our building.
Advertisements