தி

Cornucopia – அபரிமிதமான அளவு / kozzi-autumn-cornucopia-883x588
கொ(கூ)ம்பு வடிவில் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் வைக்க உதவும் சாதனம்.

உச்சரிக்கும் முறை: cor·nu·co·pia (கோர்-னு-கொபியா)

  • The market is a cornucopia of fruits and vegetables.
  • The book includes a cornucopia of wonderful stories.
  • A cornucopia of employment opportunities.
Advertisements