தி

Homily – நன்னெறி சொல்லும் சிறு பிரசங்கம் / உரை.

உச்சரிக்கும் முறை:-  ha-m·i·ly – (ஹா-மி-லி)

  • The minister’s homily inspired me to help feed the homeless in my area.
  • We had to listen to another one of his homilies about the value of public services.
Advertisements