தினமொருசொல்

Feud – ஒருவரைப்பற்றி இன்னொருவர் மனதில் ஏற்படும் கசப்புணர்வு. (காழ்ப்புணர்ச்சி)

உச்சரிக்கும் முறை: fyood

The two professors have been feuding for years.

Advertisements