தினமொருசொல்

Sojourn – சொற்பகால விருந்தினர்; பயணத்திலிருக்கும் காலம்.

உச்சரிக்கும் முறை:  so·journ (ஸோ -ஜ (ர்)ன்)

  • The doctor suggested I take a sojourn to the mountain for a few days to escape my hectic life.
  • During Director’s sojourn in Qatar, he spent two days visiting all of the branches in the country.
Advertisements