தினமொருசொல்

Felicitous – இரம்மியமான / மனதிற்கு இதமான

உச்சரிக்கும் முறை:- fih-LISS-uh-tus (ஃபெ(ஹ்)-லிஸ்-ஸிடஸ்

  • The felicitous music made me happy.
  • Even though it is raining today, we are still having a felicitous time indoors.
Advertisements